Бібліотека користувача. Добірка матеріалів, інструкції, питання відповіді та навчання | covid-19

ПДВ і нові коди УКТЗЕД відповідно до нового Закону України «Про Митний тариф України»

ПДВ і нові коди УКТЗЕД відповідно до нового Закону України «Про Митний тариф України»

Цей інформаційний лист присвячено змінам в адмініструванні ПДВ, пов’язаним з набуттям чинності Закону України «Про Митний тариф України»від 4 червня 2020 року No 674-IX (далі – Закон No 674), з урахуванням вимог Податкового кодексу України (далі – Кодекс).

Цей лист носить інформаційний характер та не є індивідуальною податковою консультацією, оскільки не базується на особливостях фактичних обставин операцій конкретного платника податку. 

Інформаційний лист ґрунтується на положеннях чинного законодавства України та практики його застосування, які можуть змінитися в майбутньому. Кожен платник податку у порядку, визначеному статтями 52 та 53 ПКУ, може звернутися до контролюючого органу з наведенням фактичних обставин операцій та наданням відповідних матеріалів для отримання індивідуальної податкової консультації.


З ЯКОЇ ДАТИ ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ВИМОГИ ЗАКОНУ No 674?

Державна митна служба України повідомила про те, що Закон «ПроМитний тарифУкраїни» набирає чинності з 00 годин 03 липня 2020 року*. Відповідно до цього Закону українська класифікація товарів зовнішньоекономічної діяльності приведена увідповідність до сучасної редакції гармонізованої системи опису і кодування товарівВсесвітньої митної організації (версії 2017 року).

Митний тариф України, який є невід’ємним додатком до Закону N 674, містить перелік ставок загальнодержавного податку – ввізного мита на товари, що ввозяться на митну територію України і систематизовані згідно з Українською класифікацією товарів зовнішньо економічної діяльності (далі – УКТ ЗЕД), складеною на основі Гармонізованої системи опису та кодування товарів (стаття 1 Закону No674). При цьому застосовується нове, шосте видання Гармонізованої системи, яке набрало чинності з 1 січня 2017 року(УКТ ЗЕД версії 2017 року).Таким чином, починаючи з 3 липня 2020 року, для товарів, які класифікуються згідно з УКТ ЗЕД версії 2017 року, застосовується Митний тариф України відповідно до ЗаконуNo 674. Важливо враховувати, що окремі позиції кодів товарів згідно з УКТ ЗЕД версії 2017року, зазначені у Митному тарифі України відповідно до Закону No674, відрізняються відкодів аналогічних товарів згідно з УКТ ЗЕД версії 2012 року, які були визначені у Митномутарифі України, встановленому Законом України від 19 вересня 2013 року No584-VII, щодіяв до 2 липня 2020 року (включно). Для правильної класифікації товарів платниками, органами державної влади та суб’єктами зовнішньо економічної діяльності наказом Державної митної служби України від 1 липня2020 року No234 було затверджено Перехідні таблиці від УКТ ЗЕД версії 2012 року до УКТЗЕД версії 2017 року. Цей документ доступний за посиланням:https://customs.gov.ua/documents/pro-zatverdzhenni...

*Лист Держмитслужби «Про Митний тариф України» від 02.07.2020 року No08-4/16-01-02/7/7302 (роз’яснення щодо дати набрання чинності новим Митним тарифом).


ЗАСТОСУВАННЯ НОРМ ЗАКОНУ No 674 ДЛЯ ЦІЛЕЙ КОДЕКСУ:

НА ЩО ЗВЕРНУТИ УВАГУ

Правила складання податкових накладних/розрахунків коригування до податкових накладних і їх реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі – ЄРПН)встановлено статтями 187 і 201 розділу V Кодексу. Порядок заповнення податкової накладної затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31 грудня 2015 року No 1307. 

При здійсненні операцій з постачання товарів на дату виникнення податкових зобов’язань платник податку зобов’язаний скласти податкову накладну в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації у порядку, визначеному законодавством, кваліфікованого електронного підпису уповноваженої платником особи та зареєструвати їїв ЄРПН у встановлений ПКУ термін (пункти 201.1 і 201.10 статті 201 розділу V Кодексу).

Перелік обов’язкових реквізитів, які зазначаються у податковій накладній, визначається підпунктами «а» − «й» пункту 201.1 статті 201 розділу V Кодексу. Зокрема, одним з такихреквізитів є код товару згідно з УКТ ЗЕД (підпункт «і» пункту 201.1 статті 201 розділу V Кодексу). Тому, починаючи з 3 липня 2020 року, при здійсненні операцій з постачання товарів на митній території України для дотримання вимогу Кодексу слід враховувати вимоги нової редакції Митного тарифу України.


ЯК СКЛАДАТИ ПОДАТКОВУ НАКЛАДНУ ПОЧИНАЮЧИз 3 ЛИПНЯ 2020 РОКУ?

Починаючи з 3 липня 2020 року, при здійсненні оподатковуваних операцій на митнійтериторії України (в тому числі і у разі, якщо першою подією операції з постачання товару єодержання авансу), графу 3.1 (в якій має бути вказаний код товару згідно з УКТ ЗЕД) розділуБ податкової накладної слід заповнювати з урахуванням таких особливостей:

  • у разі здійснення операції з постачання товару, придбаного на митній території України або ввезеного на митну територію України до 02.07.2020 (включно), у графі 3.1 (код товару згідно з УКТ ЗЕД) розділу Б податкової накладної зазначається кодвідповідного товару згідно з УКТ ЗЕД версії 2012 року, що був вказаний у митній декларації, оформленій при його ввезенні на митну територію України абоу податковій накладній, отриманій від постачальника при придбанні такого товару;
  • у разі здійснення операції з постачання товару, придбаного на митній території України або ввезеного на митну територію України, починаючи з 00 годин 03.07.2020, у графі 3.1 (код товару згідно з УКТ ЗЕД) розділу Б податкової накладної зазначається код відповідного товару згідно з УКТ ЗЕД версії 2017 року, що визначений у Митному тарифі України, встановленому Законом No 674;
  • у разі здійснення операції з постачання одночасно товару, придбаного на митній території України або ввезеного на митну територію України як до 02.07.2020 (включно), так і починаючи з 03.07.2020 (тобто товару з однаковим найменуванням, але різними кодами згідно з УКТ ЗЕД різних версій), у розділі Б податкової накладної заповнюються два окремі рядки, зокрема, у графі 3.1 зазначається: 
  • в одному рядку – код відповідного товару згідно з УКТ ЗЕД версії 2012 року, придбаного/ввезеного до 02.07.2020 (включно);
  • у другому рядку – код відповідного товару згідно з УКТ ЗЕД версії 2017 року, придбаного/ввезеного, починаючи з 00 годин 03.07.2020

При цьому джерелом інформації про дати придбання відповідних партій товару мають бути митні декларації та зареєстровані в ЄРПН податкові накладні, отримані платником податку. За такого підходу товар, фактично отриманий платником ПДВ, наприклад, 5липня 2020 року, і податкова накладна на який складена на дату оплати авансу до 3 липня2020 року із застосуванням коду УКТ ЗЕД версії 2012 року, надалі постачається із застосуванням коду УКТ ЗЕД версії 2012 року, оскільки такий код зазначено у податковій накладній, отриманій від постачальника такого товару.


ЯК СКЛАДАТИ РОЗРАХУНОК КОРИГУВАННЯ ДО ПОДАТКОВОЇНАКЛАДНОЇ, ПОЧИНАЮЧИ з 3 ЛИПНЯ 2020 РОКУ?

Якщо, починаючи з 03.07.2020, відбувається зміна кількості або вартості товарів, зазначених у податковій накладній, складеній до вказаної дати, то у графі 4.1 (код товарузгідно з УКТ ЗЕД) розділу Б розрахунку коригування до податкової накладної, що була попередньо складена за операцією з постачання таких товарів, платнику ПДВ (постачальнику) слід зазначити код відповідного товару згідно з УКТ ЗЕД версії 2012 року (застосовувався для цілей Митного тарифу, що діяв до 3 липня 2020 року) і який зазначено у податковій накладній, що коригується.

Якщо ж відбувається зміна кількості або вартості товарів, зазначених у податкових накладних, складених починаючи з 03.07.2020, то у графі 4.1 (код товару згідно з УКТ ЗЕД) розділу Б розрахунку коригування до податкової накладної, що була попередньо складеназа операцією з постачання таких товарів, платнику ПДВ (постачальнику) слід зазначати код відповідного товару, який вказано у податковій накладній, що коригується (або згідно з УКТЗЕД версії 2017 року, або згідно з УКТ ЗЕД версії 2012 року)


НА ЯКІ КОДИ УКТ ЗЕД ПОСИЛАТИСЯ ДЛЯ ЦІЛЕЙ ЗВІЛЬНЕННЯВІД ОПОДАТКУВАННЯ ПДВ, ВИЗНАЧЕНИЙ ПУНКТОМ 64 ПІДРОЗДІЛУ 2 РОЗДІЛУXX КОДЕКСУ ДЛЯ ВВЕЗЕННЯ ТА ПОСТАЧАННЯ ЕЛЕКТРОМОБІЛІВ?

Згідно з пунктом 64 підрозділу 2 розділу XX «Перехідні положення» Кодексу тимчасово, до 31 грудня2022 року, звільняються від оподаткування ПДВ операції з ввезення на митнутериторію України та з постачання на митній території України транспортних засобів, оснащених виключно електричними двигунами (одним чи декількома), що зазначені у товарній підкатегорії 8703 90 10 10 згідно з УКТ ЗЕД (у тому числі вироблених в Україні). Відповідно до кодів товарів згідно з УКТ ЗЕД версії 2017 року, що використовуються у Митному тарифі України відповідно до Закону No 674, зазначені у пункті 64 підрозділу 2 розділу XX ПКУ транспортні засоби класифікуються, зокрема, в таких товарних підкатегоріях згідно з УКТ ЗЕД:

  • 8703 80 10 10
  • 8703 80 90 10

Таким чином, режим звільнення від оподаткування ПДВ, визначений пунктом 64 підрозділу 2 розділу XX ПКУ, поширюється, зокрема, на операції з постачання на митнійтериторії України транспортних засобів, оснащених виключно електричними двигунами (одним чи декількома), що класифікуються у зазначених товарних підкатегоріях 8703 80 1010 і 8703 80 90 10 згідно з УКТ ЗЕД.

Джерело: cabinet.tax.gov.ua

09:01
28
RSS
Немає коментарів. Ваш буде першим!